Aktualności

Konkurs ofert na zadanie publiczne - wyniki

Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera załącznik „Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert”.

W przypadku otrzymania dotacji Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

 1. dokument potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących jeżeli nie podlega on wpisowi do KRS;
 2. pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż wskazane do reprezentacji w KRS lub innym rejestrze;
 3. aktualizację harmonogramu, aktualizację kalkulacji przewidywanych kosztów i aktualizację opisu poszczególnych działań, które będą stanowić załączniki do umowy (jeśli dotyczy);
 4. w przypadku zmiany danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Pouczenie:
Aktualizacja harmonogramu, aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów i aktualizacja opisu poszczególnych działań dokonana przez oferenta w przypadku uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana:

 1. nie może powodować zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani celu, określonego dla zadania w ogłoszeniu o konkursie, w ramach którego zgłoszono ofertę, jak też nie może powodować zmiany terminu, chyba, że za jej wprowadzeniem przemawiają uzasadnione okoliczności;
 2. nie może powodować zmiany przeznaczenia dotacji ogłoszonej w rozstrzygnięciu konkursu ofert;
 3. nie może dotyczyć udziału własnego w zakresie jego zmniejszenia, powodując procentowe zmniejszenie finansowego i osobowego wkładu własnego oferenta poniżej określonego w ofercie.

pdfInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert548.53 KB

docxWzór formularza aktualizacji harmonogramu realizacji zadania publicznego17.38 KB

docxWzór formularza aktualizacji opisu poszczególnych działań15.77 KB

docxWzór formularza aktualizacji przewidywanych kosztów zadania publicznego25.56 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies