Aktualności

XXVIII sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVIII Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Pytania do zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018-2025.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. pobierz projekt (112kB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby prawne lub fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. pobierz projekt (1239kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stara Biała. pobierz projekt (202kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała. pobierz projekt (184kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stara Biała. pobierz projekt (182kB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. pobierz projekt (179kB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo Duże. pobierz projekt (341kB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Maszewo n/Wisłą oraz obciążeniem jej służebnością gruntową. pobierz projekt (184kB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w miejscowości Maszewo Duże. pobierz projekt (184kB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w miejscowości Maszewo Duże. pobierz projekt (184kB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w miejscowości Mańkowo. pobierz projekt (186kB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w miejscowości Nowa Biała. pobierz projekt (184kB)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Brwilno i Maszewo nad Wisłą. pobierz projekt (1505kB)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Stara Biała na okręgi wyborcze. pobierz projekt (332kB)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Biała w 2018 roku. pobierz projekt (331kB)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej „Stara Biała” Sp. z o.o. na lata 2018 – 2021. pobierz projekt (356kB)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Biała. pobierz projekt (357kB)
 26. Przedstawienie Informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Biała.
 27. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2018” w 2017 roku.
 28. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018” w 2017 roku.
 29. Przedstawienie Raportu z wykonania w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.
 30. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 31. Zapytania i wolne wnioski.
 32. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2018 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies