Aktualności

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

  • Drukuj

Uprzejmie informuję, że Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w 2018 r. w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”. Nabór trwać będzie od 1 grudnia br. do 10 stycznia 2018 r.

Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach projektu są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza. Jako wykonawcy będą one zgłaszać zadania, wcześniej wskazane im do realizacji przez sołectwa zlokalizowane na ich terenach.

Dofinansowane będą mogły otrzymać zadania o charakterze bieżącym, w obszarach:

  1. ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych,
  2. remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów zabaw, sal zabaw,
  3. zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem,
  4. remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek,
  5. wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej (np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych).

W związku z powyższym prosimy Rady Sołeckie o podjęcie uchwał stwierdzających potrzebę realizacji przez gminę danego zadania (z katalogu zawartego powyżej) istotnego dla sołectwa i dostarczenie ich do Urzędu Gminy w terminie do 11 grudnia br.

W ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” nie mogą być zgłaszane zadania, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu finansowana za pomocą niepodlegających zwrotowi środków finansowych innych niż środki własne budżetu gminy (np. instrumenty wsparcia z funduszy UE, itp.).

https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2481,mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazowsze-2018-komunikat-nr-1.html