Aktualności

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

wycinka drzew 2017Wójt Gminy Stara Biała informuje, że od dnia 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych, jest ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory można było prowadzić na nieruchomościach stanowiących ich własność pod warunkiem, że wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na wycinkę drzew z prywatnej posesji nadal nie będzie potrzebne uzyskanie zezwolenia, jednak obowiązkowe jest dokonanie w Urzędzie Gminy Stara Biała zgłoszenia zamiaru usunięcie drzewa. Nie dotyczy to krzewów.

Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, dane adresowe wraz z numerem telefonu;
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (nr ewidencyjny działki, miejscowość);
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy Stara Biała dokona oględzin drzewa, z których sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy Stara Biała nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:

 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz drzewa spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Ponadto, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Wójt Gminy Stara Biała, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:

 • 80 cm– w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm– w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm– w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies