Zbiór aktów prawa miejscowego 2018-2023

Lp. Nazwa aktu Status Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
11. Uchwała nr 85/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 września 2019 roku. z dnia 22.11.2019 r., poz. 13306
zobacz »
12. Uchwała nr 83/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r. z dnia 22.11.2019 r., poz. 13305
zobacz »
13. Uchwała nr 82/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020 na obszarze gminy Stara Biała Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. z dnia 22.11.2019 r., poz. 13304
zobacz »
14. Uchwała nr 81/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. z dnia 22.11.2019 r., poz. 13303
zobacz »
15. Uchwała nr 71/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03.10.2019 r., poz. 11474
zobacz »
16. Uchwała nr 70/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi LUDWIKOWO gmina Stara Biała Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03.10.2019 r., poz. 11478
zobacz »
17. Uchwała nr 69/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 17 października 2019 r. do dnia 16 października 2020 r. z dnia 03.10.2019 r., poz. 11477
zobacz »
18. Uchwała nr 68/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stara Biała Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 września 2019 r. z dnia 26.09.2019 r., poz. 11476
zobacz »
19. Uchwała nr 60/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. z dnia 15.07.2019 r., poz. 8837
zobacz »
20. Uchwała nr 59/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata2019 – 2023 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. z dnia 22.07.2019 r., poz. 9111
zobacz »

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies