Zbiór aktów prawa miejscowego 2018-2023

Lp. Nazwa aktu Status Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
1. Uchwała nr 60/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. z dnia 15.07.2019 r., poz. 8837
zobacz »
2. Uchwała nr 58/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. z dnia 15.07.2019 r., poz. 8842
zobacz »
3. Uchwała nr 53/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15.07.2019 r., poz. 8839
zobacz »
4. Uchwała nr 47/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2018 rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z dnia 15.07.2019 r., poz. 8838
zobacz »
5. Uchwała nr 40/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 09.04.2019 r., poz. 4634
zobacz »
6. Uchwała nr 39/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała z wyłączeniem zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10.04.2019 r., poz. 4688
zobacz »
7. Uchwała nr 38/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Biała w 2019 roku Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 09.04.2019 r., poz. 4633
zobacz »
8. Uchwała nr 30/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. z dnia 15.02.2019 r., poz. 2239
zobacz »
9. Uchwała nr 28/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 19.02.2019 r., poz. 2294
zobacz »
10. Uchwała nr 27/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stara Biała Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15.02.2019 r., poz. 2238
zobacz »

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies