Zbiór aktów prawa miejscowego 2018-2023

Lp. Nazwa aktu Status Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
1. Uchwała nr 390/XLIV/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Trzepowo Nowe Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11.07.2023 r., poz. 8230
zobacz »
2. Uchwała nr 389/XLIV/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z dnia 11.07.2023 r., poz. 8229
zobacz »
3. Uchwała nr 388/XLIV/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11.07.2023 r., poz. 8228
zobacz »
4. Uchwała nr 387/XLIV/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2022 rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11.07.2023 r., poz. 8227
zobacz »
5. Uchwała nr 383/XLII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 20.06.2023 r., poz. 7381
zobacz »
6. Uchwała nr 382/XLII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 266/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r. z dnia 20.06.2023 r., poz. 7380
zobacz »
7. Uchwała nr 376/XLI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości STARE PROBOSZCZEWICE Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 25.04.2023 r., poz. 5078
zobacz »
8. Uchwała nr 373/XLI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Draganie Nowe, Biała, Mańkowo i PGR Srebrna Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 02.05.2023 r., poz. 5228
zobacz »
9. Uchwała nr 371/XLI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Biała Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. z dnia 25.04.2023 r., poz. 5076
zobacz »
10. Uchwała nr 370/XLI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 190/XXII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z dnia 25.04.2023 r., poz. 5075
zobacz »

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies