Zbiór aktów prawa miejscowego 2018-2023

Lp. Nazwa aktu Status Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
1. Uchwała nr 454/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stara Biała na lata 2023-2026 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10.01.2024 r., poz. 566
zobacz »
2. Uchwała nr 453/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w miejscowości Brwilno Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10.01.2024 r., poz. 565
zobacz »
3. Uchwała nr 449/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2024 rok Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy z dnia 10.01.2024 r., poz. 564
zobacz »
4. Uchwała nr 443/XLVIII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 06.12.2023 r., poz. 13598
zobacz »
5. Uchwała nr 442/XLVIII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. z dnia 06.12.2023 r., poz. 13597
zobacz »
6. Uchwała nr 441/XLVIII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. z dnia 06.12.2023 r., poz. 13596
zobacz »
7. Uchwała nr 440/XLVIII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. z dnia 06.12.2023 r., poz. 13595
zobacz »
8. Uchwała nr 439/XLVIII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 06.12.2023 r., poz. 13594
zobacz »
9. Uchwała nr 430/XLVIII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. z dnia 06.12.2023 r., poz. 13593
zobacz »
10. Uchwała nr 429/XLVIII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2024 na obszarze Gminy Stara Biała Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. z dnia 06.12.2023 r., poz. 13592
zobacz »

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies